Els Nostres Projectes

URBANITZACIÓ PLAÇA LA PLANETA PONT D'ARMENTERA

Execució de xarxa de sanejament i aigua, moviment de terres per adaptar cotes, paviments de pedra, panot i sauló i col·locació de mobiliari urbà i jocs infantils.